Debat: Zorg voor elkaar

Wat hebben we ervoor over?

Onze verzorgingsstaat wordt ingrijpend gewijzigd om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Vanaf 1 januari 2015 komt er minder geld uit Den Haag en worden  gemeenten en zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg die aansluit op de behoefte van ieder die zorg nodig heeft. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is gericht op het versterken van de eigen kracht van mensen, onderlinge ondersteuning en het organiseren van algemene voorzieningen. De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt vanaf januari de zwaarste, langdurige vormen van zorg. Andere vormen van ondersteuning die tot 2014 onder de AWBZ vielen, regelt de gemeente voortaan via de WMO. 

De Augustijnenkerk Eindhoven wil vanuit haar betrokkenheid ook op maatschappelijk gebied naar buiten treden. In dit kader is op 8 november 2014 een debat over de  zorg georganiseerd. Instellingen en de gemeentelijke overheid die hier nauw bij betrokken zijn, hebben we uitgenodigd hierover met onze bezoekers in debat te gaan gaan onder leiding van de volgende sprekers:

mevr. Marie-Louise VossenMarie-Louise Vossen, lid Raad van Bestuur  GGzE.
GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.
     Uit het beleidsplan blijkt dat GGzE  behandeling en zorg wil leveren die tegemoet komt aan de bijzondere kwetsbaarheid van deze medemens met focus op de menselijke kant van de zorg, zoals een vriendelijke bejegening, veel service en een grote keuzevrijheid.
Met het oog op de bezuinigingen in de zorg wil de GGzE meer cliënten helpen met dezelfde middelen: dat betekent o.a.  nieuwe technieken toepassen zoals  e-Health, een e-Pad voor bijzondere doelgroepen en serious gaming. Daarnaast wil GGzE komen tot een keten van samenwerking om de ondersteuning te verbeteren.
     Zie artikel ED van zaterdag 11 oktober jl. ‘Zora is gangmaker in verzorgingshuis’.

Lenie ScholtenWethouder Lenie Scholten heeft met WIJeindhoven een stevig vernieuwende beweging in gang gezet op het gebied van zorg en welzijn: er wordt meer gekeken naar wat je wel kunt, dan naar wat je niet kunt. Er komen forse bezuinigingen aan. “Maar,” benadrukt Scholten, “met de omslag die we maken, zijn die op te vangen. En de omslag zal wat mij betreft niet ten koste gaan van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.” 
      Het is wenselijk om de sociale basis zo sterk te maken, dat mensen voldoende bagage hebben om zelfredzaam te zijn. In de sociale basis maken we een onderscheid tussen de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen, zoals onderwijs en arbeidsmarkt en het meer informele deel dat wij ‘Samenkracht’ noemen. Denk daarbij aan maatjescontact, vrijwillige inzet, burenhulp, mantelzorg, enzovoort. De huisarts is in dit model ook een voorziening in de sociale basis.

Kees SCheffersKees Scheffers, recent gepensioneerd als staflid van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL)in Nijmegen en hij wil ons graag deelgenoot maken van dit initiatief dat uitstekend aansluit bij de nieuwe wetgeving. Initiatieven van onderaf:   Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) wil het geestelijk welzijn bevorderen, zingeving stimuleren en isolement helpen voorkomen, door mensen met elkaar in contact te brengen en een netwerk op te zetten van vrijwilligers die mensen thuis bezoeken. De inzet van vrijwilligers doet ertoe!
     COiL biedt scholing aan professionals in wonen, zorg en welzijn om hen beter toe te rusten voor cliëntvragen over zingeving en spiritualiteit. Daarnaast vraagt het COiL nadrukkelijk aandacht voor levensvragen. Het COiL is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.
Meer informatie: in het oog, in het hart. Geestelijke verzorging 2.1 / redactie Sjaak Körver. Valkhof Pers

Maarten KlompGespreksleider Maarten Klomp is huisarts te Eindhoven. Daarnaast is hij in diverse bestuurlijke functies actief binnen de huisartsengeneeskunde.

 

 

 

 

Koffiepauze koffiepauze 

koffiepauze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed en zinvol ouder worden. Zeven richtingwijzers

1. lichamelijk welzijn
2. emotioneel welzijn
3. sociale contacten
4. aanvaarden van veranderende omstandigheden:
    verlies, gebreken, leven was niet volmaakt
5. een gewaardeerd lid zijn van de gemeenschappen waar je bij hoort
    het gevoel 'ik tel hier mee'. Ook zelf vriendschappen maken
6. kunnen leven volgens eigen morele overtuigingen: autonomie
    maar ook: kunnen geven en nemen
7. eigen leven zien en betekenis geven; dagelijkse zingeving, diepere zingeving:
    kracht putten uit een levensbeschouwing, betrokken zijn op waarden, wat is kostbaar.
    werkvormen: gedichten, verhalen, rituelen, vieringen, diensten, lezingen. 

Organisaties bij geestelijke zorg voor ouderen, extra-muraal:

• geestelijke verzorgers in zorginstellingen
• Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen
• Ouderenbonden
• Kerken, diaconie, Raad van Kerken, Deken van Nijmgen
• Humanistisch Verbond
• Bestuurders uit welzijns- en zorginstellingen

 

 

 

Folder Debat Zorg voor elkaar


Dagverslag debat:
zie verslag Peter van Hasselt 

 

Thema achtergrondinfo:
Augustinus over het doen van goede werken:  
De zeven werken van Barmhartigheid